Pandemilagen och allmänna råd

Den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen och ett par dagar efter det fattade regeringen beslut om den så kallade begränsningsförordningen. Här sammanfattar vi hur detta kan påverka din verksamhet.

Läs om allas ansvar att hindra smittspridningen av covid-19
Allmänna råd för verksamheter

Vad är det som händer?

Den nya pandemilagen började gälla den 10 januari och med stöd av denna lag har regeringen fattat beslut om en så kallad begränsningsförordning.

Detta innebär rent konkret att många typer av verksamheter får en lång rad krav på sig i syfte att bromsa smittspridningen i samhället. De verksamheter som berörs är bland annat gym- och sportanläggningar, badhus samt butiker och gallerior.

Hur påverkas min verksamhet?

Folkhälsomyndigheten har tagit fram följande lista med åtgärder som måste följas:

 1. Beräkna maxantalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt. Varje kund och besökare ska ha tillgång till 10 kvadratmeter av den tillgängliga butiksytan inomhus. Den tillgängliga butiksytan inomhus är den ytan där kunder och besökare vistas. Ytor med hyllor och kassor ska räknas bort i arean.
 2. Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts.
 3. Tydligt anslå maxantalet.
 4. Säkerställa att maxantalet inte överskrids.
 5. Informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas. Vid alla entréer måste det tydligt framgå hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt.
 6. Erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 7. Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 8. Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 9. Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Åtgärderna enligt 1-4 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.

För att undvika trängsel skall man enligt regelverket:

 • Begränsa antalet kunder och andra besökare.
 • Utforma verksamheten på sådant sätt att trängsel undviks både inomhus och utanför lokalen. Det kan röra sig om att till exempel flytta på hyllor och möbler så att trängsel ej uppstår.
 • Att kunder och andra besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Utforma in- och utpassage till lokalen och tillhörande områden utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Så här kan man arbeta för att undvika trängsel:

 • Anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång.
 • Använda alternativa lösningar till fysiska köer.
 • Anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra samt hur de bör förflytta sig i en lokal.
 • Informera kunder/besökare om tider med mindre beläggning.
 • Anpassade öppettider.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Regeringen

Svensk Handels hemsida finns en rad tips om hur man kan göra för att följa riktlinjerna.

Verksamheter öppnar upp
Öppna tryggt och kontrollerat med “Säker gäst”

Under en tid framöver kommer verksamheter så som gym, parker och simhallar att behöva leva med begränsningar i verksamheten.

Därför har vi lanserat konceptet “Säker gäst” – en verktygslåda som hjälper dig att komma igång igen på ett tryggt och kontrollerat sätt.

I verktygslådan finns verktyg för att bland annat:

 • Kontrollera och begränsa hur många personer som vistas i anläggningen
 • Analysera och följa upp hur många som vistats i anläggningen
 • Ta fram underlag för att kunna föreslå tider som vanligtvis inte är fullbelagda
 • Kontaktlösa betalningar
 • Kontaktlösa entréer/passager

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur vi kan förenkla er vardag eller är nyfiken på “Säker gäst”.

Dela
Dela
Dela

Relaterade nyheter

Johan Kronberg pekar på kiosken

Entry Event Kiosk

Vår tanke med vårt ekosystem, Entry Event Ticket, är ju att addera värdeskapande och egen

Ny kund Åland museum

Vi ser fram emot att stötta Åland museum med biljetthantering, kassasystem och systemintegration med befintliga