Skapa artikel

Denna artikel beskriver skapandet av produkt, men en stor del av informationen är samma oavsett typ av artikel.

Skapa produkt
Vad är en produkt i Entry Event?

En produkt i Entry Event är något man vill sälja som inte skall generera en biljett, men skall kunna lagerföras. Det kan t.ex. vara varor, mat och dryck o.s.v.

Vilka uppgifter behöver jag fylla i för att kunna sälja en produkt i systemet?

Några uppgifter måste man ange för att sälja en produkt i systemet. De uppgifterna är plunamnpris och publicering. Övriga uppgifter är inte tvingande utan kan fyllas i om man anser sig ha behov för det.

Plu

Varje artikel i Entry Event behöver ha ett unikt plu (price look-up). Många väljer att organisera sina artiklar med plu t.ex. kan en anläggning välja att caféartiklar har plu-spannet 5000 – 6000 där fikabröd har spannet 5100 – 5150 och drycker har spannet 5150 – 5200. Att organisera sina artiklar m.h.a. plu kan underlätta när man i ett senare tillfälle vill ta ut försäljningsrapporter för specifika varugrupper.

Namn & beskrivning

Namn och beskrivning är de interna texterna för artikeln och syftet för dessa är primärt för visning i Admin/back-office, kassan, statistik och så vidare.

Namnge och beskriv produkten på ett sätt som ger mening i er organisation. Namn är obligatoriskt att ange men beskrivning är valfritt.

Fälten för information till kassapersonal och information till kunder är inte obligatoriska. Information till kunder kan publiceras på kassakvittot och information till kassapersonal kan publiceras som notis och popup till kassör.

En notis är en notifikation/ett litet meddelandefönster som dyker upp nere till höger av skärmen och försvinner av sig själv efter en liten stund.

En popup är en dialog som visar sitt meddelande över kassafönstret, man måste manuellt stänga ner dialogen för att kunna slutföra köpet.

Pris

I systemet kan man ha artiklar med delad momssats. Det kan t.ex. vara en entréavgift till ett äventyrsbad där äventyrsdelen ofta har 25% moms och motionsdelen har 0% eller 6% moms. I exemplet med äventyrsbadet kanske anläggningen har gjort bedömningen att halva entrépriset är äventyr och halva är motion. Om entrén kostar 300kr inkl. moms, så anger man 150kr i rutan för 0% moms och 150kr i rutan för 25% moms. Har man en produkt med bara en momssats t.ex. en kanelbulle för 20kr så anger man 20kr i rutan för 12% moms.

Öppet pris

Öppet pris är en funktion för att kunna sätta priset på en vara vid försäljningen. Det kan t.ex. vara om man vill ha en artikel som heter godis och sätta pris beroende på vilken sorts godis man säljer. Dock ska man tänka på att man behöver ange ett “default-pris” med rätt momssats för att systemet skall veta vilken momssats som skall användas t.ex. 1kr på 12% moms.

Streckkoder

Produkten kan kopplas till en streckkod (i.e. EAN-kod) för att förenkla vid försäljning. Under Streckkoder anger man en eller flera streckkoder som skall kopplas till produkten. T.ex. har man en produkt i systemet som heter Läsk som man vill använda oavsett om kunder köper en Fanta eller Sprite. Då kan man ange både EAN-koden för Fanta och för Sprite.

Texter och innehåll

I fliken texter och innehåll anges fördjupad artikelinformation.

Du har möjlighet att ladda upp en artikelbild per artikel.

Entry Event har stöd för flera språk. Har man valt att man vill ha flera språk i systemet så kommer man att under namn kunna ange namn och beskrivning för de språk som finns i systemet. De översättningsbara artikelnamnen och beskrivningarna är inte obligatoriska, men om beskrivning är angivet för ett språk måste också namn anges.

Lager

Om man vill lagerföra produkten så anger man det under Lager. Där anger man också beställningspunkt för produkten.

Statistik

Det finns många sätt att gruppera artiklar i Entry Events rapporter. Man kan skapa egna grupper i systemet. Under Statistik anger man vilken eller vilka av dessa grupper som produkten skall tillhöra. T.ex. kan Piggelin tillhöra både statistikgruppen Glass och Caféartiklar och kan då grupperas under bägge dessa grupper två olika försäljningsrapporter.

Artikelgrupper

På samma sätt som att man vill gruppera artiklar i rapporter så vill man kunna gruppera artiklar i både kassan och i webshopen. Under artikelgrupper anger man vilken grupp produkten skall tillhöra i kassan och webshopen (om man vill sälja produkten i sin webshop). T.ex. kan Twix och Snickers tillhöra gruppen Godis och då kan man ha en gruppknapp i kassan som heter Godis och under den finns Twix och Snickers.

Publicering

Under publicering anger man vilket/vilka publiceringspaket som produkten skall tillhöra. I Entry Event finns ett koncept som heter Publicering där man anger när och var artiklar skall vara säljbara.

Anläggningar

Entry Event har stöd för flera anläggningar. Ibland kan samma artiklar användas på flera anläggningar. Ofta har man olika administratörer på olika anläggningar. Under Anläggningar anger man vilka anläggningar som artikeln skall vara tillgänglig.

Kontering

Systemet har som sagt stöd för flera anläggningar. Olika anläggningar kan ha olika kontering. Under kontering anger man kontering för produkten för de anläggningar som skall använda produkten.

Skapa biljett
Vad är en biljett i Entry Event?

En biljett i Entry Event är något man vill sälja som skall generera en biljett eller besöksstatistik i systemet.

Vilka uppgifter behöver jag fylla i för att kunna sälja en biljett i systemet?

Några uppgifter måste man ange för att sälja en biljett i systemet. De uppgifterna är plunamnprisbiljettmallleveranssätt och publicering. Övriga uppgifter är inte tvingande utan kan fyllas i om man anser sig ha behov för det.

De uppgifter som man behöver fylla i utöver de som gäller när man skapar en produkt är biljettmall och leveranssätt. Under biljettmall fyller man i biljettens egenskaper, design m.m. och under leveranssätt anger man hur biljetten skall levereras när man säljer den.

Biljettmall
Ägarinfo

I Entry Event kan man välja om en biljett skall vara personlig d.v.s. biljetten är kopplad tll en person eller om den skall vara anonym.

Personliga biljetter

Personliga biljetter används ofta om man har t.ex. årskort eller säsongskort som man vill att bara en person skall kunna använda. Förutom det så underlättar personliga biljetter om man t.ex. vill sälja en förlängning av ett tidigare årskort. Då kan kunden själv logga in på mina sidor och förlänga sitt årskort. Personlig biljett innebär att man behöver fylla i uppgifter på biljettägaren när man säljer biljetten.

Anonyma biljetter

Anonyma biljetter används ofta vid engångsbesök eller om man vill att flera personer skall kunna dela på ett klippkort. Fördelen med anonyma biljetter är att försäljningen går betydligt snabbare (inga personuppgifter behöver fyllas i).

Kräver registrering

Kräver registrering används när man vill sälja biljetter som egentligen är personliga, men kunduppgifterna skall fyllas i senare. Kunduppgifterna kan fyllas i av kunden själv via systemets medlemssidor. Den här typen av biljett är inte giltig i systemet innan man registrerat kunduppgifterna.

Registrera passage vid köp

På anläggningar där man inte använder inpasseringsläsare så kan man ändå vilja ha statistik för antalet inpasseringar och när dessa skett. Då kan man använda sig av funktionen registrera passage vid köp som registrerar en passage när man säljer biljetten. Funktionen används oftast med leveranssättet statistik.

Biljettägarkategori

Biljettägarkategori har mest praktisk betydelse för gruppbiljetter där man anger antalet biljetter per biljettägarkategori. Det kan t.ex. vara en familjebiljett som innehåller 2 barn och 2 vuxna. Förutom i gruppbiljetter kan man använda biljettägarkategorier till att gruppera rapporter.

Biljettmall

Varje biljettartikel har en biljettmall kopplad till sig. Det är i biljettmallen som man bl.a. bestämmer hur biljetten skall aktiveras, hur länge den skall vara giltig efter aktivering och i vilka biljettläsare som biljetten skall vara giltig. Det kan vara bra att skapa biljettmallen innan man skapar sin biljettartikel eftersom man måste ange en biljettmall för att kunna spara artikeln.

Biljettdesign / Design webbiljett

Om man skapar en biljett som skall säljas i webshopen, så kryssar man i Webbiljett under Namn & Beskrivning. Det som händer då är två saker, det första är att man kan formatera sin artikelbeskrivning med t.ex. radbryt, fet stil och rubriker. Det andra som händer är att man istället för att välja biljettdesign (för biljettskrivare i kassan) så väljer man design för biljetten som skickas via e-post. Systemet har stöd för att skicka olika biljettdesigner för olika språk.

Medlemsnivå

Används för att koppla biljett till bokning.

Leveranssätt

I Entry Event kan biljetter levereras på ett antal olika sätt. Leveranssätt bestäms av biljettartikelns leveranssätt i kombination med försäljningsplatsens leveranssätt. Det innebär att samma biljettartikel kan levereras på olika sätt beroende på var den säljs. Det kan t.ex. vara så att om en endagsbiljett säljs i webshopen så får man kvittot via e-post, men om man säljer samma biljettartikel i en entrékassa så kommer biljetten ut i kvittoskrivaren. Läs mer under Leveranssätt

Skapa gruppbiljett

Om man vill sälja en biljett som innehåller flera biljetter så kan man skapa en grupbiljett. Den vanligaste gruppbiljetten är en s.k. familjebiljett som innehåller vuxen- och barnbiljetter. Ofta är anledningen till att man vill skapa en gruppbiljett att man vill ha ett rabatterat pris om man köper en sådan biljett.

Förutom de uppgifter som man behöver fylla i när man skapar en biljett, så behöver man fylla i Förvalt antal och Max antal för varje biljettägarkategori.

Förvalt antal

Förvalt antal är det antal som kassan föreslår när man skall sälja en gruppbiljett.

Max antal

Max antal är det maximala antalet biljetter per biljettägarkategori som man kan slå in när man säljer den.

Om man har en familjebiljett med max antal barn är 3 st. och max antal vuxna är 2 st. men i normalfallet är det 1 vuxen och 2 barn, så väljer man kanske att ha 1 under förvalt antal för vuxen och 2 för barn.

Skapa autogirobiljett

För att sälja en biljett som skall betalas med autogiro, så väljer man att skapa en autogirobiljett. Det som skiljer en autogirobiljett mot en vanlig biljett är bl.a. att försäljningen skall generera betaljobb i systemet för att man skall kunna ta betalt periodvis. När man skapar en autogirobiljett så anger man pris på två olika ställen i formuläret. Det är för att man kan vilja ha ett pris för första dragningen (kan t.ex. vara en extra kostnad för plastkortet) och ett annat pris för de kommande dragningarna.

Förutom de uppgifter som man behöver fylla i när man skapar en biljett, så behöver man fylla i Autogiro.