Du använder en gammal webbläsare!

031-361 90 00

Göteborgsvägen 52, 431 37 Mölndal

Vi uppdaterar vår Integritetspolicy

19 maj 2018

INTEGRITETSPOLICY ENTRY EVENT SWEDEN AB

Syfte

Entry Event Sweden AB (nedan Entry Event) värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service och information om vår verksamhet och produkter. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra medlemsundersökningar.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Entry Event Sweden AB org.nr 559004-9119, Göteborgsvägen 52, 431 37 Mölndal är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Entry Event tillgång till dina personuppgifter?

Entry Event samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis ansöker om arbete hos oss, använder dig av vår webbplats, kontaktar oss via vår webbplats eller per telefon, e-post eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

Entry Event erbjuder möjlighet att, via vår webbplats använda s.k. fritextfält (t.ex. i form av meddelandefält) där du kan välja att lämna information och personuppgifter. Personuppgifter som du lämnar genom sådana fritextfält behandlas i enlighet med denna policy.

Entry Event kan också komma att samla in dina personuppgifter från andra källor än dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis Skatteverket eller andra offentliga källor.

Vilka personuppgifter behandlas?

Entry Event behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, födelsedatum, IP-adress, bankuppgifter, CV och personligt brev samt andra personuppgifter som du lämnar till oss när du använder våra tjänster.

Varför behandlar Entry Event dina uppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Entry Event för bland annat följande ändamål:

 • fullgöra våra åtaganden gentemot dig
 • använda som underlag vid fakturering och bokföring
 • identifiera dig som användare och säkerställa en säker inloggning till ditt kundkonto.
 • förbättra din användning och upplevelse av vår webbplats och av våra övriga tjänster,
 • möjliggöra god kundvård och service genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss,
 • hantera och administrera arbetsansökningar,
 • skicka nyhetsbrev och tillhandahålla dig relevanta erbjudanden,
 • föra statistik.

När har Entry Event rätt att behandla dina personuppgifter?

Entry Event har rätt att behandla dina personuppgifter för fullgörande av vårt åtagande gentemot dig enligt avtal eller, för specifika ändamål, som du har lämnat samtycke till. Entry Event kan även ha rätt att behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Entry Event och Entry Event personuppgiftsbiträden. I regel lämnar vi inte ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Personuppgiftsbiträden - Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kommer inte lämna ut dina personuppgifter till obehöriga. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • IT-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
 • Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, reklam- och mediebyråer)
 • Gästundersökningar
 • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
 • Transporter (logistikföretag och speditörer)

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter (Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer)
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Lagring

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen. I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge. Du är välkommen att kontakta oss för information om de specifika lagringsperioderna för respektive ändamål.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
  • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
  • Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Entry Event Sweden AB Registerutdrag Göteborgsvägen 52 431 37 MÖLNDAL

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Överföring till tredje land

Entry Event överför endast personuppgifter till länder utanför EU/EES om berört land har en s.k. adekvat skyddsnivå eller omfattas av standardklausuler enligt EU eller EU-kommissionen eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi kan komma att överföra t.ex. personuppgifter till USA med stöd av EU-kommissionens standardklausuler om tillåten överföring till tredje land.

Hur skyddas dina uppgifter?

Entry Event arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt vid var tid gällande lagstiftning.

Cookies

Entry Event webbplatser använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt besök på sidan. Vi använder cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Vi kan registrera generell besöksstatistik. Ingen statistik spåras till en unik användare. Ändringar av denna integritetspolicy Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer du att få information om detta via vår hemsida eller/och via e-post.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Entry Event Support support@entryevent.se Telefon: 031-361 90 00